Polityka prywatności

RODO Klauzula informacyjna

na podstawie art. 12 ust 1 Rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Administrator-Koordynator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu Gabinetmedyka.pl (Serwis) będzie CTRL IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 40-702 Katowice przy ul. Aleksandra Rzeszótki 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod KRS nr 0000448989.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Serwisie to jest ….., z którym można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@ctrlit.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dotyczyć będzie wyłącznie automatycznego działania Serwisu a dostęp do danych na podstawie oddzielnych przepisów będzie posiadał wyłącznie Dostawca Usług Medycznych na podstawie odrębnych przepisów i Zewnętrzny Dostawca Usług Płatniczych w zakresie płatności na podstawie udzielonej mu odrębnej zgody przez Pacjenta lub Dostawcę Usług Medycznych. Ani Operator ani Administrator nie będą posiadali dostępu do danych pacjentów, danych lekarzy i dokumentacji medycznej. Dane podmiotu medycznego będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy i odrębnej zgody na przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą Dostawcy Usług Medycznych, wykorzystujący narzędzia Serwisu.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe w Serwisie będą przechowywane na podstawie przepisów dotyczących dokumentacji medycznej, lub do momentu ustania celu w jakim zostały przez Serwis przetworzone.

Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Prawo dostępu do danych i prawo pobrania kopii z Serwisu:
  2. Prawo do sprostowania danych;
  3. Prawo usunięcia danych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Prawo do skargi do organu nadzorczego – uprawnia do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora-Koordynatora;