Regulamin

 1. WPROWADZENIE DO REGULAMINU – DEFINICJE
  1. Serwis Usług Medycznych – zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Serwis” – strona internetowa administrowana przez Operatora pod domeną www.gabinetmedyka.pl.
  2. Regulamin Serwisu Usług Medycznych gabinetMedyka  (zwany w dalszej części „Regulamin”) – niniejszy Regulamin Serwisu, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.gabinetmedyka.pl w formie, która umożliwia jego pobranie i utrwalenie (poniżej >>pobierz) albo wydrukowanie (poniżej>>drukuj), tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją.
  3. Dostawca Usług Medycznych – dalej nazywany również w skrócie „DUM” lub „Medyk” – osoba świadcząca „Usługi Medyczne” to jest wykonująca zawód medyczny i posiadająca uprawnienia (Prawo Wykonywania Zawodu – PWZ), wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne (w szczególności lekarze i medycy lub pielęgniarki, fizjoterapeuci, rehabilitanci i inni specjaliści, zwani dalej Lekarzami lub Medykami) – na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami. Dostawca Usług Medycznych świadczy usługi lecznicze i medyczne w formie telePorady, to jest połączenia audiowizualnego albo telefonicznego za pośrednictwem platformy VoIP albo połączenia audiowizualnego ze strony www.ganinetmedyka.pl.
  4. Profil Medyka – ogólnie dostępny panel informacyjny (wizytówka Dostawcy Usług Medycznych) zawierająca podstawowe dane: Imię i Nazwisko, Tytuł Naukowy lub Zawodowy, Specjalizację, PWZ (indywidualny 7-cyfrowy kod Prawa Wykonywania Zawodu), ceny usług, Terminarz Wizyt.
  5. Podmiot Medyczny – współpracujący (zatrudniający, zrzeszający) Lekarza lub Medyka. W przypadku gdy Usługę Medyczną świadczy Lekarz lub medyk zrzeszony z Podmiotem Medycznym: opłatę pobiera i wystawia fakturę za usługę Podmiot Medyczny. W przypadku gdy Lekarz lub Medyk występuje samodzielnie: opłatę pobiera i wystawia fakturę za usługę Dostawca Usług Medycznych. W każdym przypadku Dokumentacja Medyczna jest archiwizowana przez Dostawcę Usług Medycznych (Lekarza Lub medyka) jako osobę prawnie umocowaną.
  6. Operator – firma CTRL IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 6XGJ+RJ ul. Aleksandra Rzeszótki 9, 40-702 Katowice, NIP: 6342815375, REGON: 243175576, KRS: 0000448989, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kontakt: biuro@ctrlit.pl.
   Operator nie świadczy usług zdrowotnych, medycznych, leczniczych ani paramedycznych, i nie jest podmiotem wykonującym jakiekolwiek czynności w zakresie tychże świadczeń. Operator pośredniczy jedynie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Usług Medycznych, za pośrednictwem tele-informatycznych i internetowych środków technicznych.
  7. Usługa Medyczna – usługa polegająca na świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Medycznych, na rzecz Użytkownika, realizowana na odległość w formie „telePorady”, zwanej również „teleWizytą” – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Pacjenta, udzielana przy pomocy przekazu werbalnego, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie wideo-Konsultacji (wideo-Konferencji) to jest przekazu audiowizualnego pomiędzy Pacjentem a Dostawcą Usług Medycznych (np. Lekarzem) za pośrednictwem Serwisu, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Z telePorady (Usługi Medycznej) świadczeniodawca sporządza stosowną (wymaganą prawem) Dokumentację Medyczną.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna (potencjalny Pacjent) korzystająca za pomocą Serwisu z Usług Medycznych świadczonych przez Dostawców Usług Medycznych, zwany dalej zamiennie „Pacjentem”.
  9. Formularz Rejestracji Użytkownika  – dostępny w Serwisie formularz autoryzujący osobę Pacjenta, aby Medyk mógł świadczyć na jego rzecz Usługi Medyczne i wystawiać stosowne dokumenty.
  10. Konto Użytkownika – wydzielony w Serwisie rekord z jego danymi, Dokumentacją Medyczną i informacjami o zaplanowanych teleWizytach, do którego dostęp ma wyłącznie Użytkownik za pomocą logowania (poprzez indywidualny Login i osobiste Hasło).
  11. Dokumentacja Medyczna  – wymagana prawem dokumentacja procesu podjętego leczenia, sporządzana dla każdego Pacjenta, korzystającego z usług leczniczych i medycznych. Dostęp do dokumentacji posiada Pacjent na Koncie Użytkownika.
  12. Terminarz Wizyt – terminarz wolnych terminów teleWizyt online konkretnego Lekarza lub medyka uwidocznionego w Serwisie z Imienia i Nazwiska, tytułu naukowego lub zawodowego i specjalności.
  13. Formularz zmiany terminu TeleWizyty – formularz umożliwiający na 3 dni przed terminem zamówionej telePorady, zmianę terminu telePorady, o ile wystąpi taka możliwość w Terminarzu Wizyt wybranego Medyka.
 2. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Niniejszy Regulamin Serwisu Usług Medycznych gabinetMedyka stosuje się do usług świadczonych przez lekarzy i medyków za pośrednictwem Serwisu, dostępnego pod domeną www.gabinetmedyka.pl.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
  3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści i postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Jeżeli osoba potencjalnego Pacjenta, nie akceptuje postanowień niniejszego Regulaminu, powinna niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
  6. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie w Formularzu Rejestracji Użytkownika prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.
  7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe i wirusy, pliki szpiegujące, etc.) oraz naruszanie praw autorskich.
  8. Dostęp do Serwisu jest możliwy na urządzeniu komputerowym z kamerą lub mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:
   1. Stałe połączenie urządzenia z siecią Internet.
   2. Należy używać jednej z następujących przeglądarek lub nowszych:
    • Google Chrome – od wersji 21
    • Mozilla Firefox – od wersji 28
    • Opera – od wersji 12.1
    • Safari – od wersji 6.1.
    • Microsoft Edge
   3. Wymagane jest włączenie obsługi: Cookies tzw. Ciasteczek – do archiwizacji technicznej sesji Użytkowników, oraz JavaScript – wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.
   4. Minimalne wymagania sprzętowe wynoszą następująco:
    • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
    • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
    • minimum 300 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i plików Cookies.
   5. System operacyjny, w którym uruchamiane są wyżej wyszczególnione przeglądarki internetowe, nie ma wpływu na działanie aplikacji, o ile spełnione są wymagania techniczne i sprzętowe
  9. Treści zawarte w Serwisie mają na celu ułatwienie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie logistyczny, informacyjny i edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad dotyczących wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej i zdrowotnej, zawartych w Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
  11. Operator zastrzega, że z uwagi na zakres współpracy Dostawcy Usług Medycznych z Serwisem, zakres wyświetlanych danych jak i świadczonych usług zdrowotnych przez Dostawcę Usług Medycznych może być zróżnicowany.
  12. Za pośrednictwem Serwisu (>>Terminarz Wizyt) są wyświetlane dane dotyczące wolnych terminów teleWizyt u poszczególnych Medyków i Lekarzy, pochodzące z oprogramowania medycznego – zgodnie z konfiguracją, dokonaną przez konkretnego Dostawcę Usług Medycznych.
  13. Użytkownik może dokonać zmiany terminu teleWizyty na 3 dni przed terminem wyznaczonym za pośrednictwem Serwisu, to jest formularza >>Zmiana-Terminu.
 3. ZAMÓWIENIE TELEPORADY | TELEPORADA | DOKUMENTACJA MEDYCZNA
  1. Osoba (potencjalny Pacjent) aby skorzystać w Serwisie z Usług Medycznych (zamówić telePoradę) musi założyć swoje Konto Użytkownika w Serwisie >>Rejestracja Uzytkownika, przedtem zapoznając się z Regulaminem Serwisu Usług Medycznych >>Regulamin.
  2. Poprzez wejście na stronę www.gabinetmedyka i Rejestrację, Użytkownik akceptuje postanowienia, zasady i warunki korzystania z Serwisu (akceptuje Regulamin).
  3. Zalogowany Użytkownik wybiera
   • Lekarza albo medyka (zapoznając się z jego Profilem Medyka)
   • Rodzaj telePorady
   • jego Terminarz Wizyt
   • w wybranym terminie dokonuje zamówienia klikając >>Zamówienie-teleWizyty, wybierając jedną z 2 opcji: 1 – telePorada na wskazany telefon Pacjenta przez platformę VoIP; 2 – telePorada online na stronie Serwisu www.gabinetmedyka.pl
   • zostaje przekierowany na profil Zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych
   • dokonuje płatności
   • użytkownik otrzymuje potwierdzenie terminu teleWizyty – umówione telePorady są widoczne na Koncie Użytkownika
  4. W terminie zamówionym (o ustalonej dacie o godzinie) – następuje TeleWizyta online z wystawieniem przez Medyka e-Recepty, e-Skierowania, e-Zwolnienia (opcjonalnie).
  5. Po zakończeniu telePorady – użytkownik otrzymuje fakturę za Usługę Medyczną, która jest również umieszczona na Koncie Użytkownika.
  6. Dokumentacja Medyczna teleWizyty zostaje umieszczona na Koncie Użytkownika w Serwisie.
  7. Pacjent poprzez logowanie do swojego Konta Użytkownika posiada dostęp do Dokumentacji Medycznej jego osoby.
  8. Użytkownik (Pacjent) posiada dostęp do e-Recept, e-Skierowań, e-Zwolnień za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta pod adresem internetowym pacjent.gov.pl.
 4. OPŁATA ZA USŁUGĘ MEDYCZNĄ – telePorada
  1. Ceny usług medycznych – telePorady – są podane w Serwisie przy Imieniu i Nazwisku Medyka.
  2. Opłatę pobiera Dostawca Usług Medycznych albo Podmiot Medyczny przy rejestracji teleWizyty.
  3. Opłaty dokonuje Użytkownik przy zamówieniu teleWizyty za pośrednictwem autoryzowanego Zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych, uwidocznionego w Serwisie.
  4. Operator nie pobiera od Użytkowników (Pacjentów) żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
  5. W przypadku nie wykonania usługi telePorady z przyczyny zawinionej przez Medyka – Użytkownikowi (Pacjentowi) przysługuuje zwrot dokonanej płatności.
  6. Opłaty na rzecz Dostawcy Usług Medycznych dokonywane są przez Użytkowników na podstawie cen usług medycznych publikowanych w Profilu Medyka.
 5. KLAUZULE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych przy poszczególnych Usługach Medycznych. Każdy Dostawca Usług Medycznych przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych w Serwisie. Serwis nie stanowi i nie powinien być traktowany jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny lub opcji Usług Medycznych.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji Użytkownika z Dostawcą Usług Medycznych na swoim Serwisie i za jego pośrednictwem.
  3. Operator nie świadczy Usług Medycznych, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług Medycznych świadczonych za pomocą Serwisu przez Dostawców Usług Medycznych. Za jakość Usług Medycznych odpowiada Dostawca Usług Medycznych.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Medycznych.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.) oraz zakłócenia sygnału Internetu lub połączeń telefonicznych VoIP.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Usługi Medycznej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Medycznych.
  7. Użytkownik ma prawo zgłaszać Operatorowi Serwisu informacje o błędach, awariach oraz inne uwagi, dotyczące funkcjonowania Serwisu, mogące poprawić jakość i funkcjonalność Serwisu, pocztą elektroniczną na adres e-mail: admin@gabinetmedyka.pl.
  8. Operator nie odpowiada za jakość świadczonych przez Usług Medycznych a także za rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Usług Medycznych.
  9. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z usługą medyczną należy kierować bezpośrednio do Dostawcy Usług Medycznych. Uwagi i reklamacje dotyczące płatności należy kierować bezpośrednio do Zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych, wskazanego w Serwisie.
  10. Za nieprawidłowości rozliczeń pobranych płatności odpowiada Zewnętrzny Dostawca Usług Płatniczych oraz Dostawca Usług Medycznych (jeżeli pobiera opłatę za Usługę Medyczną) albo Podmiot Medyczny (jeżeli pobiera opłatę za Usługę Medyczną).
 6. RODO – DANYCH OSOBOWYCH
  • Serwis ani Operator nie przetwarzają (ani nie przekazują komukolwiek) danych osobowych Użytkowników i nie mają dostępu do danych osobowych przyszłych i zarejestrowanych Pacjentów. Dane osobowe i medyczne przekazane przy rejestracji Użytkownika i później podczas telePorady i Dokumentacja Medyczna Pacjenta, są umieszczone w formie zaszyfrowanej na serwerach zabezpieczonych przed ingerencją zewnętrzną. Uprawnienia dostępu do danych osobowych i medycznych oraz Dokumentacji Medycznej Pacjenta, posiadają tylko i wyłącznie ich Lekarze i Medycy, uprawnieni z mocy prawa i wykonywania zawodu leczniczego.
 7. KLAUZULE PRAWNE I OGÓLNE
  1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków zmienionego Regulaminu. O planowanych zmianach Regulaminu Operator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń względem Użytkownika, który mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudnia korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają zastosowaniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Spory wynikające ze świadczonych usług medycznych, są rozstrzygane pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Medycznych.
  6. Ewentualne zaistniałe spory między Operatorem a Użytkownikiem Serwisu będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku nie osiągnięcia rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Operatora.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Pobierz

Drukuj